Sparekassen Vendsyssel

Ulsted afdeling 
Sparekassen Vendsyssels Fond, Ulsted

Historie
Ulsted Sparekasse blev grundlagt i 1874 og var en selvstændig sparekasse i godt 134 år i Ulsted og omegn. Sparekassen havde gennem mange år opbygget en solid egenkapital.

Pr. 1. januar 2008 blev Ulsted Sparekasse sammenlagt med Sparekassen Vendsyssel.

I forbindelse med sammenlægningen stifter Ulsted Sparekasse en Fond under navnet Ulsted Sparekasses Fond, der i 2010 ændrer navn til:
 
Sparekassen Vendsyssels Fond, Ulsted

Fondens grundkapital udgør 60 millioner kr., som er indbetalt kontant.

Fondens formue skal anbringes i garantbeviser i Sparekassen Vendsyssel.

Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den tidligere Ulsted Sparekasses virkeområde.

Ledelse
Fonden ledes af en bestyrelse på 7-9 medlemmer, der varetager den overordnede ledelse af alle fondens anliggender.

Ved fondens stiftelse består fondens bestyrelse af de repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen i Ulsted Sparekasse samt direktøren i Ulsted Sparekasse.

Fondens overskud anvendes efter bestyrelsens bestemmelser til opfyldelse af fondens formål. Bestyrelsen har udfærdiget nedenstående retningslinjer for støtte.

Retningslinjer for støtte fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Ulsted

 1. Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den tidligere Ulsted Sparekasses virkeområde.
 2. Der ydes som hovedregel ikke støtte til studie- og rejseformål.
 3. Støtte er betinget af, at der ikke er tale om almindelige kommercielle forretninger, og det vil være undtagelsen, at der ydes støtte til enkeltpersoner.
 4. Som hovedregel ydes der kun støtte til formål, der har karakter af afgrænsede projekter eller begivenheder.Det vil således være undtagelsen, at der ydes driftstøtte til igangværende institutioner eller lignende.
 5. Fonden yder normalt ikke støtte til formål, der falder ind under det offentliges opgaver. Fondens midler skal således ikke erstatte skattemidler.
 6. Som hovedregel yder fonden ikke støtte til politiske og religiøse aktiviteter. Fonden ønsker heller ikke at give støtte til formål, der kan vække anstød.
 7. Fonden uddeler såvel midler på baggrund af ansøgninger, som på baggrund af egne initiativer.
  Fonden indgår gerne i samarbejde med andre fonde om større projekter.
 8. Aktiviteter, der har fundet sted eller vil blive gennemført uanset støtte fra Fonden, kan normalt ikke opnå støtte.
 9. Fonden holder normalt bestyrelsesmøde i april, august og december. På møderne besluttes, hvilke ansøgere der skal gives støtte til. Ansøgninger om støtte skal derfor være bestyrelsen i hænde senest den 1. i følgende måneder: marts, august og december for at blive behandlet på det førstkommende bestyrelsesmøde.
 10. Du bedes anvende ansøgningsskemaet nederst på siden, når du søger midler fra fonden. Ansøgningsskemaet er udformet som en indtastningsklar PDF, som du kan udfylde via din PC og efterfølgende udskrive. Download skemaet, gem det på din pc og udfyld det. Du skal anvende Explorer eller Chrome for at kunne udfylde ansøgningsskemaet elektronisk.

Bestyrelsen

Ole Steen Jensen (formand) Langtvedvej 41 9370 Hals
Søren Batsberg (næstformand)
Rughaven 3, Ulsted 9370 Hals
Andy Jensen
Kidholm 18, Langholt 9310 Vodskov
Jens Koldkjær
Kløvermarken 3
9362 Gandrup
Hans Ole Pedersen Kirkestien 19, Ulsted 9370 Hals
Karsten Olsen Gl. Skansevej 14
9370 Hals
Casper Elefsen
Ådalen 459

9700 Brønderslev


lime_pil Hent ansøgningsskema
Bestil et møde med os
Bestil møde