Sparekassen Vendsyssel

Rekordresultat i Sparekassen Vendsyssel - overskud på 383 mio. kr. før skat

Sparekassen Vendsyssel kan for 2017 præsentere det bedste resultat i
sparekassens historie. Sparekassen har haft overskud i alle årene siden
etableringen i 2001. Egenkapitalen er forrentet med 15,5%.

Moderat og kontrolleret vækst

Resultatet af den primære drift udgør 408 mio. kr. Det er lykkedes sparekassen at udbygge forretningsomfanget inden for alle væsentlige forretningsområder. Sparekassens samlede udlån er steget med 12,0 % til i alt 10,5 mia. kr. Indlån inkl. puljer er i årets løb steget med 18,1 % til 13,7 mia. kr.

Sparekassens ledelse finder resultatet meget tilfredsstillende.

Sparekassen har aldrig været bedre kapitaliseret end ved udgangen af 2017

Sparekassens egenkapital udgør 2,7 mia. kr., hvoraf garantkapitalen udgør 1,3 mia. kr.

Sparekassens kapitalprocent er 20,3 ved udgangen af 2017 og er således væsentlig højere end det beregnede individuelle solvensbehov på 9,9 %. Sparekassen har således en meget tilfredsstillende solvensmæssig friværdi på 10,4 %-point før bufferkrav. Efter opfyldelse af bufferkravet udgør friværdien 9,1 %-point. Den overskydende egentlige kernekapital udgør 9,1%-point, og sparekassen er således allerede på plads kapitalmæssigt til at kunne opfylde de bufferkrav, der indfases til og med 2019, samt de NEP-tillæg, der indfases fra 2019 til og med 2023.

Ud over at være særdeles solid har sparekassen også sørget for at være meget likvid i 2017. Likviditetsoverdækningen var ved udgangen af 2017 på 190 % mere end kravet i henhold til Lov om finansiel virksomhed. LCR er beregnet til 326 % og er væsentlig højere end lovkravet.

Resultatet er påvirket af stigninger i gebyr- og provisionsindtægter, positive kursreguleringer og faldende nedskrivninger. De faldende nedskrivninger skyldes primært udviklingen i landbrugssektoren, som i 2017 oplevede meget bedre afregningspriser på svinekød og mælk. Netop disse 2 produktionsgrene er blandt de største erhvervseksponeringer i sparekassen. Udsigterne for landbruget ser dog lidt svagere ud for 2018, da vi allerede har oplevet faldende priser, specielt på svinekød.

"Vi understøtter det lokale erhvervsliv i vores primære markedsområde og ser det som en afgørende opgave for et lokalt pengeinstitut. Det går godt for det lokale erhvervsliv, og privatkunderne har det ligeledes generelt godt rent økonomisk", udtaler administrerende direktør Vagn Hansen.

Nedskrivninger

Nedskrivningerne på udlån og tilgodehavender mv. udgør 138 mio. kr. i 2017, hvilket er 90 mio. kr. mindre end i 2016.

Kursreguleringer

Sparekassen har i 2017 haft positive kursreguleringer på i alt 94 mio. kr. Aktierne bidrager positivt med 83 mio. kr., hvoraf de 45 mio. kr. kommer fra sektoraktier.

Sparekassen udbetaler 40,5 mio. kr. i garantrente til garanterne

Bestyrelsen vil indstille til repræsentantskabet, at der udbetales 3,25 % i garantrente vedrørende 2017, hvilket svarer til 40,5 mio. kr.

Sparekassens Vendsyssels Fond til støtte for almen-nyttige og velgørende formål

Sparekassens Vendsyssels Fond blev stiftet i 2017 og vil på samme måde som de øvrige fonde, der blev stiftet i forbindelse med fusioner, donere penge til almennyttige og velgørende formål, primært i områder hvor der ikke er en lokal fusionsfond. Bestyrelsen vil indstille til repræsentantskabet, at der overføres 25 mio. kr. fra årets resultat til fonden, som herefter vil have en kapital på 50 mio. kr. Fondens midler skal placeres i garantkapital i Sparekassen Vendsyssel og forventes forøget i de kommende år, afhængigt af regnskabsresultaterne i Sparekassen Vendsyssel. Der vil maksimalt blive overført 125 mio. kr. i alt til den nye fond. Fonden starter uddeling i 2018.

Uddeling af mere end 9,5 mio. kr. i år 2017

De nuværende 8 fusionsfonde uddelte i alt mere end 9,5 mio. kr. i støtte til almen-nyttige og velgørende formål i lokalområderne i 2017.

Kunder og garanter

Sparekassen har i 2017 haft en nettotilgang på ca. 3.100 nye kunder. Det samlede kundeantal udgør ved udgangen af året ca. 114.400, hvoraf ca. 39.300 er garanter.

Sparekassen har god plads i Tilsynsdiamanten

Sparekassen Vendsyssel har i 2017 forholdt sig til Finanstilsynets såkaldte Tilsynsdiamant, der opstiller fem pejlemærker for risici, som pengeinstitutterne bør ligge indenfor.

Sparekassen har på alle områder god luft og bevægelsesfrihed i forhold til grænseværdierne.

Sparekassen Vendsyssel overtager aktiviteterne i Østjysk Bank

Sparekassen Vendsyssel og Østjydsk Bank A/S har den 22. februar 2018 indgået aftale om, at Sparekassen Vendsyssel overtager alle aktiviteterne i Østjydsk Bank A/S, herunder alle aktiver og passiver undtagen aktiekapital og efterstillet kapital, mod en betaling på 50 mio. kr.

Alle indskydere er dækket via overdragelsen til Sparekassen Vendsyssel, og medarbejderne i Østjydsk Bank fortsætter i Sparekassen Vendsyssel.

Forventninger til 2018

Ved at fastholde strategien og fortsat holde fokus på indtjening forventer sparekassen i 2018 at fortsætte den positive udvikling i kundetilgangen og øge forretningsomfanget med eksisterende kunder med deraf stigende indtægter. Sparekassens ledelse forventer, at resultatet af den primære drift for hele året vil ligge i niveauet 375 - 400 mio. kr.

Resultatet før skat forventes i niveauet 250 - 275 mio. kr., men der er stor usikkerhed forbundet med regnskabsposterne kursregulering og nedskrivninger.

Effekterne fra overtagelserne af aktiviteterne i Østjydsk Bank A/S er ikke indregnet i forventningerne til 2018.

Læs Årsrapport 2017
Bestil et møde med os
Bestil møde