Sparekassen Vendsyssel

100 millioner kr. i overskud i Sparekassen Vendsyssel

Sparekassen Vendsyssel kan i 2010 præsentere et overskud på 100 mio. kr. før skat, hvilket er en forøgelse med hele 225 % i forhold til 2009 og godt 12 mio. kr. bedre end budgetteret.
 
 
Årsrapporten 2010 i overskrifter
 • Resultatet før skat er på 100 mio. kr., hvilket er en fremgang på hele 225 % og godt 12 mio. kr. bedre end budgetteret. Resultatet betegnes som meget tilfredsstillende.
 • Resultatet af den primære drift udgør 238 mio. kr., og indfrier dermed forventningerne som udmeldt i halvårsrapporten 2010.
 • De samlede omkostninger til Det Private Beredskab (Bankpakke I) belaster regnskabet med 41 mio. kr. Heraf udgør garantiprovisionen 23,7 mio. kr. og nedskrivninger vedr. de nødlidende banker andrager 17 mio.kr. Fra og med år 2011 vil resultatet ikke være belastet af omkostninger til bankpakke I.
 • Sparekassens samlede forretningsomfang (summen af indlån, udlån og garantier) er i ultimo 2010 16,1 mia. kr., hvilket er på niveau med 2009.
 • På trods af stagnerende efterspørgsel er det lykkedes sparekassen at realisere målsætningen om en moderat og kontrolleret udlånsvækst. Sparekassens samlede udlån er øget med 5,5 % til i alt 6,3 mia. kr.
 • Det samlede indlån inkl. puljer er i 2010 steget med 7,1 % til 6,5 mia. kr.
 • Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender excl. Bankpakke I er reduceret med 34,8 % fra 159 mio. kr. i 2009 til 104 mio. kr. i 2010.
 • Årets nedskrivningsprocent er 1,3.
 • Den samlede egenkapital er steget med 100 mio. kr. til i alt 1,38 mia. kr., hvilket er en stigning på 7,1 %.
 • Ved udgangen af 2010 er sparekassens solvensprocent 18,4, mens sparekassens beregnede solvensbehov er 10,4 %. Sparekassen har således en solvensmæssig friværdi på 8 %-point.
 • Kernekapitalprocenten er 17,8.
 • Sparekassen har en likviditetsmæssig overdækning på 239 % i forhold til lovkravet.
 • Sparekassen har i årets løb oplevet en pæn netto tilgang af 2.107 nye kunder, hvormed det samlede kundeantal når op på 55.088.
 • I 2010 har sparekassen fået netto 626 nye garanter og har nu i alt 24.052 garanter.
 • Sparekassen Vendsyssel har god luft til alle grænseværdierne i de fem pejlemærker for risici, som indgår i Finanstilsynets såkaldte tilsynsdiamant. Resultatet af den primære drift i 2011 forventes at ligge i niveauet 230 - 250 mio. kr.

Hovedposter i sparekassens resultat for 2010:

Beløb i 1.000 kr.

2010

2009

Netto rente- og gebyrindtægter

471.282

458.836

Andre driftsindtægter 8.124 -87

Udgifter til personale og administration

232.664

216.127

Af- og nedskrivninger på immaterialle og materielle aktiver

8.667

7.273

Primær drift

238.065

235.349

Kursreguleringer

12.365

16.277

Resultat af kapitalandele i ass. og tilknyttede virksomheder

-5.082

-11.315

Andre driftsudgifter excl. Bankpakke I

299 177

Nedskrivninger på udlån, tilgodehavender mv. excl. bankpakke I

104.130 159.748

Resultat før udgifter til Bankpakke I

140.919

80.386
Udgift til statsgaranti 23.741 30.189
Hensættelser til tab på garanti vedr. Bankpakke I 17.351 19.455
Resultat før skat 99.827 30.742
Skat 27.084 9.098
Årets resultat 72.743 21.644