Sparekassen Vendsyssel

100 millioner kroner i overskud i Sparekassen Vendsyssel

Sparekassen Vendsyssel kan igen i 2012 præsentere et overskud. Sparekassen har i alle årene siden etableringen i 2001 haft overskud. Overskuddet i år 2012 blev på 100 mio. kr. før skat.

Dermed er Sparekassen Vendsyssel blandt de forholdsvis få danske pengeinstitutter, som har formået at præstere overskud i alle årene gennem finanskrisen.

Sparekassen Hvetbo A/S og Sparekassen Limfjorden
Året 2012 har været præget af 2 fusioner med henholdsvis Sparekassen Limfjorden og Sparekassen Hvetbo A/S. Sammenlægningen med Sparekassen Limfjorden er foregået efter sammenlægnings-metoden, som medfører, at alle historiske tal bliver sammenlagt. Dette er årsagen til et samlet underskud i 2011. Sammenlægningen med Sparekassen Hvetbo A/S er derimod foregået efter overtagelsesmetoden, som ikke medfører sammenlægning af historiske tal. Dette gør det meget svært at sammenligne årsregnskaberne for år 2011 og år 2012.

Begge fusioner har udvidet Sparekassen Vendsyssels markedsområde, og tilført sparekassen godt og vel 22.000 nye kunder, så sparekassen nu har mere end 81.000 kunder. Derudover er der som følge af de 2 fusioner kommet omkring 6.700 nye garanter, og der er nu mere end 34.000 garanter i sparekassen.

Moderat og kontrolleret vækst
Resultatet af den primære drift udgør 332 mio. kr. og indfrier dermed forventningerne på mellem 300-350 mio. kr., der blev meldt ud i Årsrapport 2011.

På trods af en stagnerende efterspørgsel er det lykkedes sparekassen at realisere målsætningen om en moderat og kontrolleret udlånsvækst. Sparekassens samlede udlån er øget med 13,3 % til i alt 8,3 mia. kr. Indlån inkl. puljer er i årets løb steget med 18,1 % til 9,1 mia. kr. Begge tal er inklusiv fusionen med Sparekassen Hvetbo A/S.

Sparekassens ledelse finder resultatet tilfredsstillende.

"Resultatet beviser desuden, at vores strategi er holdbar og vil bringe os styrket ud af finanskrisen. Med udgangspunkt i vores primære markedsområde, Vendsyssel, Han Herred, Thy og Vestjylland, kan vi ved en fokuseret indsats tjene os ud af finanskrisen ved at tiltrække nye gode kunder samt øge forretningsomfanget med eksisterende kunder", siger administrerende direktør Vagn Hansen.

Nedskrivninger
"Vi mærker også de svære tider for erhvervslivet i vores markedsområde. Landbrugserhvervet, herunder især mælkeproducenterne, har det svært, hvilket selvfølgelig også påvirker sparekassens driftsresultat. Nedskrivningerne udgør 256,5 mio.kr. i 2012. Årets nedskrivningsprocent udgør 2,2", udtaler Vagn Hansen og fortsætter:

"Sparekassens udlånsportefølje er generelt stærk og godt sikret, men naturligvis påvirket af konjunkturudviklingen. Det er glædeligt, både for os og den enkelte kunde, at det i en række tilfælde er lykkedes at forhindre eller begrænse et eventuelt tab".

Det finansielle fundament er stærkt og solidt
Sparekassens egenkapital er i løbet af 2012 vokset med godt 202 mio. kr. til 1,7 mia. kr. Garantkapitalen er steget med 127 mio. kr. og udgør 957 mio. kr.

Ved udgangen af 2012 er sparekassens solvensprocent 18,7, mens sparekassens beregnede solvensbehov efter kreditreservationsmodellen er 9,8 %. Sparekassen har således en solvensmæssig friværdi på 8,9 procentpoint.

Ud over at være solvent og solid, har sparekassen også sørget for at være særdeles likvid i 2012. Likviditetsoverdækningen var ultimo 2012 på 134,1 % mere end lovens krav.

Sparekassen har god plads i Tilsynsdiamanten
Sparekassen Vendsyssel har i 2012 forholdt sig til Finanstilsynets såkaldte Tilsynsdiamant, der opstiller fem pejlemærker for risici, som pengeinstitutterne fra ultimo 2012 bør ligge indenfor.

Sparekassen har på alle områder god luft og bevægelsesfrihed i forhold til grænseværdierne.

Forventninger til 2013
Ved at fastholde strategien og fortsat holde fokus på indtjening forventer sparekassen i 2013 at fortsætte den positive udvikling i kundetilgangen og øge forretningsomfanget med eksisterende kunder, med deraf stigende indtægter. Omkostningerne forventes at stige moderat. Sparekassens ledelse forventer, at resultatet af den primære drift vil ligge i niveauet 360-410 mio. kr.

Find mere information om Årsrapport 2012