Sparekassen Vendsyssel

Tilfredsstillende halvårsresultat på 86 mio. kr. i overskud før skat i Sparekassen Vendsyssel

Sparekassen Vendsyssel kan for første halvår 2013 præsentere et overskud på 86 mio. kr. før skat, hvilket er tilfredsstillende set i forhold til samfundsudviklingen i det forgangne halvår.

Resultatet af den primære drift for første halvår 2013 udgør 226 mio. kr., som er en fremgang på 38 mio. kr., svarende til 20 % i forhold til første halvår 2012. Resultatet indfrier de forventninger, der blev meldt ud i Årsrapport 2012. Fremgangen i den primære drift skyldes primært en fremgang i netto- rente- og gebyrindtægterne på 62 mio. kr. i forhold til samme periode i 2012. Den positive udvikling skyldes primært overtagelsen af Sparekassen Hvetbo A/S. Omkostningerne er steget med 21 mio. kr., en stigning på 15 %, som alene skyldes overtagelsen af Sparekassen Hvetbo A/S.

Moderat og kontrolleret vækst trods stagnerende efterspørgsel
Det er lykkedes sparekassen at realisere målsætningen om en moderat og kontrolleret udlånsvækst på trods af en stagnerende efterspørgsel. Sparekassens samlede udlån er øget med 174 mio. kr. til i alt 8,52 mia. kr. sammenlignet med udlånene pr. 31/12-2012. Indlån inkl. puljer er faldet med 595 mio. kr. til 8,53 mia. kr. i forhold til 31/12-2012, hvilket skyldes indfrielse af lån med statsgaranti, som har været medregnet som indlån. Der er således balance mellem ind- og udlån i sparekassen.

Sparekassens ledelse finder resultatet tilfredsstillende
"Det tilfredsstillende resultat viser, at vi har formået at fastholde sparekassens indtjening på et højt niveau i første halvår 2013, som igen har været vanskeligt for sektoren", siger administrerende direktør Vagn Hansen og fortsætter:

"Resultatet beviser desuden, at vores strategi er holdbar og vil bringe os styrket ud af finanskrisen.Med udgangspunkt i vores primære markedsområde, Vendsyssel, Han Herred, Thy og Vestjylland, kan vi ved en fokuseret indsats tjene os ud af finanskrisen ved at tiltrække nye gode kunder samt øge forretningsomfanget med vores eksisterende kunder".

Nedskrivninger
Nedskrivningerne udgør 127 mio. kr. i første halvår 2013, hvilket er 52 mio. kr. mere end samme periode for 2012. Af stigningen kan ca. 22 mio. kr. henføres til den regnskabsmæssige behandling af overtagne nedskrivninger fra sammenlægningen med Sparekassen Hvetbo A/S.

Herudover kan stigningen i forhold til 2013 endvidere forklares ved Finanstilsynets præcisering af reglerne for værdiansættelse af sikkerheder mv. og dermed nedskrivningsbehovet på udlån og garantier.

"Sparekassens udlånsportefølje er generel stærk og godt sikret, men den er naturligvis påvirket af konjunkturudviklingen. Det er glædeligt, både for os og den enkelte kunde, at det i en række tilfælde er lykkedes at forhindre eller begrænse et eventuelt tab", udtaler Vagn Hansen.

Det finansielle fundament er stærkt og solidt
Sparekassens egenkapital er vokset med godt 70,0 mio. kr., i forhold til ultimo 2012, til 1,77 mia. kr., ved udgangen af første halvår 2013. Heraf udgør garantkapitalen 983 mio. kr.

Sparekassens solvensprocent er 19,0 ved udgangen af første halvår 2013 og er således væsentlig højere end det beregnede individuelle solvensbehov på 10,1 %. Således har sparekassen en solvensmæssig friværdi på 8,9 procentpoint. I perioden har sparekassen optaget et nyt ansvarligt lån på 83 mio. kr. med en løbetid på 10 år og indfriet ansvarlig kapital for 80 mio. kr. I tredje kvartal har sparekassen indfriet hybrid kernekapital for 64,2 mio. kr., som blev overtaget i forbindelse med overtagelsen af Sparekassen Hvetbo A/S.

Ud over at være solvent og solid har sparekassen også sørget for at være særdeles likvid i første halvår 2013, bl.a. for at kunne imødegå et muligt fald i indlån på grund af fortsat usikkerhed i markedet. Likviditetsoverdækningen var ved udgangen af første halvår 2013 på 126,5 % mere end lovens krav.

Sparekassen har god plads i Tilsynsdiamanten
Sparekassen Vendsyssel har i 2013 forholdt sig til Finanstilsynets såkaldte Tilsynsdiamant, der opstiller fem pejlemærker for risici, som pengeinstitutterne bør ligge indenfor. Sparekassen har på alle områder god luft og bevægelsesfrihed i forhold til grænseværdierne.

Forventninger til 2013
Ved at fastholde strategien og fortsat holde fokus på indtjening forventer sparekassen i 2013 at fortsætte den positive udvikling i kundetilgangen og øge forretningsomfanget med eksisterende kunder, med deraf stigende indtægter. Sparekassens ledelse forventer, at resultatet af den primære drift for hele året vil ligge i niveauet 360 - 410 mio. kr.

Find mere information om Halvårsrapport 2013