Sparekassen Vendsyssel

Sparekassen Vendsyssels Fond, Brovst

Historie
Brovst Sparekasse blev grundlagt i 1869 og var en selvstændig sparekasse i godt 137 år i Brovst og omegn. Sparekassen havde gennem mange år opbygget en solid egenkapital.
 
Pr. 1. januar 2006 blev Brovst Sparekasse sammenlagt med Sparekassen Vendsyssel.
Brovst afdeling
 
I forbindelse med sammenlægningen stifter Brovst Sparekasse en Fond under navnet: Brovst Sparekasses Fond, der i 2010 ændrer navnet til:
 
Sparekassen Vendsyssels Fond, Brovst
 
Fondens grundkapital udgør 50 millioner kr., som er indbetalt kontant. Mindst halvdelen af fondens formue skal anbringes i garantbeviser i Sparekassen Vendsyssel og/eller kontant indskud i Sparekassen Vendsyssel, medens den resterende del skal anbringes i danske obligationer eller aktier gennem en investeringsforening, som Sparekassen Vendsyssel samarbejder med. Der må dog kun investeres i aktier for et beløb, som højst udgør 20 % af grundkapitalen.
 
Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den tidligere Brovst Sparekasses virkeområde.
 
Ledelse
Fonden ledes af en bestyrelse på 7-9 medlemmer, der varetager den overordnede ledelse af alle fondens anliggender.

Ved fondens stiftelse består fondens bestyrelse af de repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen i Brovst Sparekasse samt direktøren i Brovst Sparekasse.

Fondens overskud anvendes efter bestyrelsens bestemmelser til opfyldelse af fondens formål. Bestyrelsen har udfærdiget nedenstående retningslinjer for støtte.
 
Retningslinjer for støtte fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Brovst
 1. Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den tidligere Brovst Sparekasses virkeområde.
 2. Der ydes som hovedregel ikke støtte til studie- og rejseformål.
 3. Støtte er betinget af, at der ikke er tale om almindelige kommercielle forretninger, og det vil være undtagelsen, at der ydes støtte til enkeltpersoner.
 4. Som hovedregel ydes der kun støtte til formål, der har karakter af afgrænsede projekter eller begivenheder. Det vil således være undtagelsen, at der ydes driftstøtte til igangværende institutioner eller lignende.
 5. Fonden yder normalt ikke støtte til formål, der falder ind under det offentliges opgaver. Fondens midler skal således ikke erstatte skattemidler.
 6. Som hovedregel yder fonden ikke støtte til politiske og religiøse aktiviteter. Fonden ønsker heller ikke at give støtte til formål, der kan vække anstød.
 7. Fonden uddeler såvel midler på baggrund af ansøgninger, som på baggrund af egne initiativer.
  Fonden indgår gerne i samarbejde med andre fonde om større projekter.
 8. Aktiviteter, der har fundet sted eller vil blive gennemført uanset støtte fra Fonden, kan normalt ikke opnå støtte.
 9. Fonden holder normalt bestyrelsesmøde en gang i kvartalet - sædvanligvis i marts, juni, september og december - hvor det besluttes, hvilke ansøgere der skal gives støtte til. Ansøgninger om støtte skal derfor være bestyrelsen i hænde den 10. i følgende måneder; februar, maj, august eller november - for at blive behandlet på det førstkommende bestyrelsesmøde.
 10. Du bedes anvende ansøgningsskemaet nederst på siden, når du søger midler fra fonden. Ansøgningsskemaet er udformet som en indtastningsklar PDF, som du kan udfylde via din PC og efterfølgende udskrive. Download skemaet, gem det på din pc og udfyld det. Du skal anvende Explorer eller Chrome for at kunne udfylde ansøgningsskemaet elektronisk.

Bestyrelsens sammensætning

John Olsson (formand) Havevænget 3, Skovsgaard 9460 Brovst
Dorte Folden Skole (næstformand) Røgildvej 42, Arentsminde 9460 Brovst
Chr. Engberg Christensen
Hammershøj 2 C, Øland 9460 Brovst
Søren Grøn Slettestrandvej 88, Slettestrand 9690 Fjerritslev
Jan Gøl Kirsten Holcks Vej 11 9460 Brovst
Karsten Høgh Blåbærvej 7 9460 Brovst
Johnny Nielsen Thistedvej 107, Halvrimmen 9460 Brovst

lime_pil Hent ansøgningsskema 
Bestil et møde med os
Bestil møde
 
Seneste uddelinger
21. marts 2018
1. uddeling 2018

23. november 2017
4. uddeling 2017

7. september 2017
3. uddeling 2017

23. maj 2017
2. uddeling 2017

16. marts 2017
1. uddeling 2017

24. november 2016
16. juni 2016
2. uddeling 2016

5. april 2016
1. uddeling 2016

25. november 2015
4. uddeling 2015

21. august 2015
3. uddeling 2015

21. maj 2015
2. uddeling 2015

26. marts 2015